Tuesday, May 09, 2006

Cipher IV:

A new Cipher is added to the Ruleset. Be nice, everybody. *cue dark laughter*

CIPHER IV:

LLGFRHAGFTLPMGJTFUWEGDEJMSSHCSKDMUHRGLLGHWPGYNTUGKRNVATTVHWPWRFCOCANZFBH
SLZSJNVTKFKCITJHFNPRUZEUHUHOMPALBMB_MNEDCYJAYWAVTPFSGXHCERQCNNVHLZDOAKCGYKOXLOSHTVLDIUUK

Comments

No comments posted yet